รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:005ชื่อผู้ใช้งาน ::นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์
25
30.48
57
69.5182
รหัสผู้ใช้:1005ชื่อผู้ใช้งาน ::นางผกาภรณ์ บุสบง
74
26.42
206
73.57280
รหัสผู้ใช้:1006ชื่อผู้ใช้งาน ::นางรุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์
60
50
60
50120
รหัสผู้ใช้:1008ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเชษฐา บัวลีเอ่น
1
0.22
435
99.77436
รหัสผู้ใช้:1009ชื่อผู้ใช้งาน ::นางมันทนา ยังประสิทธิ์
37
44.57
46
55.4283
รหัสผู้ใช้:1010ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนพดล ไชยวัง
1
0.79
125
99.2126
รหัสผู้ใช้:1011ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิทธิพงษ์ เมียงเจียง
8
3.73
206
96.26214
รหัสผู้ใช้:1012ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวณิชาภา จันทร์สาห์
50
40.32
74
59.67124
รหัสผู้ใช้:1013ชื่อผู้ใช้งาน ::นางชนกนาถ เมียงเจียง
79
69.91
34
30.08113
รหัสผู้ใช้:1015ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสาธิต วงศ์จันทร์
94
52.51
85
47.48179
รหัสผู้ใช้:1016ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธีระศักดิ์ คำมี
29
32.95
59
67.0488
รหัสผู้ใช้:1018ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสาริกา ก๋ายอด
28
27.18
75
72.81103
รหัสผู้ใช้:1019ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวชนัญชิดา ประมูลเชื้อ
6
6.59
85
93.491
รหัสผู้ใช้:1020ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิทธิเดช อภัยนนท์
43
47.25
48
52.7491
รหัสผู้ใช้:1021ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเวคินทร์ ใจมา
25
30.48
57
69.5182
รหัสผู้ใช้:1022ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเดชจจร ไชยทิศ
13
15.66
70
84.3383
รหัสผู้ใช้:1023ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอิทธิพล ผลมาก
7
8.97
71
91.0278
รหัสผู้ใช้:1024ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอุเทน ศิริยาใจ
30
37.5
50
62.580
รหัสผู้ใช้:1025ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนุชจรีย์ ไลจินดา
44
42.71
59
57.28103
รหัสผู้ใช้:1027ชื่อผู้ใช้งาน ::นายมารุต คูปฎิพัทธ์นุกุล
40
48.19
43
51.883
รหัสผู้ใช้:1028ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนันธิดา สายสุวรรณ์
2
0.53
371
99.46373
รหัสผู้ใช้:1029ชื่อผู้ใช้งาน ::นายดิษนันท์ อินต๊ะปัญญา
41
47.12
46
52.8787
รหัสผู้ใช้:1031ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา
34
33
69
66.99103
รหัสผู้ใช้:1032ชื่อผู้ใช้งาน ::นางกัญจน์ชญา นันท์ธราพงศ์
26
30.58
59
69.4185
รหัสผู้ใช้:1034ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอภิเชษฐ ปัญญา
1
1.09
90
98.991
รหัสผู้ใช้:1035ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวรัตติกาล กิ่งชนะ
22
26.5
61
73.4983
รหัสผู้ใช้:1036ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวศุภรนันท์ ปิงเมือง
36
46.15
42
53.8478
รหัสผู้ใช้:1038ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวิฑูรย์ ใจกว้าง
54
62.79
32
37.286
รหัสผู้ใช้:1039ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิงหา มังปัญญา
30
37.97
49
62.0279
รหัสผู้ใช้:1040ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปริญญา สิงห์พันธ์สวัสดิ์
50
58.82
35
41.1785
รหัสผู้ใช้:1041ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศรัญญู พรหมปาลิต
32
36.78
55
63.2187
รหัสผู้ใช้:1042ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธรรมนูญ ยะคำปลูก
16
20.51
62
79.4878
รหัสผู้ใช้:1043ชื่อผู้ใช้งาน ::นายมานะชัย สมภิพงษ์
20
25.64
58
74.3578
รหัสผู้ใช้:1044ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนิรุธ ทิพย์ประสงค์
19
15.57
103
84.42122
รหัสผู้ใช้:1045ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนพดล ท้วมวงษ์
38
47.5
42
52.580
รหัสผู้ใช้:1046ชื่อผู้ใช้งาน ::นางอรทัย ปานคำ
14
12.72
96
87.27110
รหัสผู้ใช้:1047ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวนลินพรรณ เมียงเจียง
105
48.16
113
51.83218
รหัสผู้ใช้:1048ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวปรียาดา ทิพย์ดวง
31
22.96
104
77.03135
รหัสผู้ใช้:1049ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกัลญา ศิริคำฟู
14
13.2
92
86.79106
รหัสผู้ใช้:1050ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์ใหญ่
38
27.94
98
72.05136
รหัสผู้ใช้:1051ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอรรถพล หล้าสมบูรณ์
18
21.42
66
78.5784
รหัสผู้ใช้:1052ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ
24
30
56
7080
รหัสผู้ใช้:1053ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสุทธิสาร ไชยลังกา
8
10.25
70
89.7478
รหัสผู้ใช้:1054ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเจนภพ สุทธหลวง
16
20.51
62
79.4878
รหัสผู้ใช้:1055ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวมยุรี อ้อยมูล
32
37.64
53
62.3585
รหัสผู้ใช้:1057ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกฤษณา วิชา
12
6.77
165
93.22177
รหัสผู้ใช้:1058ชื่อผู้ใช้งาน ::นางกนกศรี สุภาวะ
34
43.58
44
56.4178
รหัสผู้ใช้:1059ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอโนชา งามจิต
86
43.21
113
56.78199
รหัสผู้ใช้:1060ชื่อผู้ใช้งาน ::นางพรทิพย์ อาคม
32
17.97
146
82.02178
รหัสผู้ใช้:1061ชื่อผู้ใช้งาน ::นางเกษนรินทร์ ใจเย็น
47
43.92
60
56.07107
รหัสผู้ใช้:1062ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเอกชัย บรรจง
33
42.3
45
57.6978
รหัสผู้ใช้:1063ชื่อผู้ใช้งาน ::นางอัญชุลีกร เทียมเมฆา
46
57.5
34
42.580
รหัสผู้ใช้:1064ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปฏิพัทธ์ เขื่อนวัง
38
48.71
40
51.2878
รหัสผู้ใช้:1065ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวตรีวรนุช เอี่ยมมะ
38
48.1
41
51.8979
รหัสผู้ใช้:1066ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกาญจนาภา เจนใจ
38
48.71
40
51.2878
รหัสผู้ใช้:1067ชื่อผู้ใช้งาน ::นายชูชาติ พึงพอใจ
34
43.58
44
56.4178
รหัสผู้ใช้:1068ชื่อผู้ใช้งาน ::นายจักรี กุลนา
35
43.75
45
56.2580
รหัสผู้ใช้:1069ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกฤษฎา มณีชัย
57
73.07
21
26.9278
รหัสผู้ใช้:1072ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวิษรุช อินทะยศ
61
78.2
17
21.7978
รหัสผู้ใช้:1075ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวีรวิชญ์ คำดี
45
57.69
33
42.378
รหัสผู้ใช้:1078ชื่อผู้ใช้งาน ::นายใหม่ นาระจิตต์
61
74.39
21
25.682
รหัสผู้ใช้:1082ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวอรณิช ไวคม
34
43.58
44
56.4178
รหัสผู้ใช้:1084ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกฤษดา รักงาม
19
23.45
62
76.5481
รหัสผู้ใช้:1089ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์
33
53.22
29
46.7762
รหัสผู้ใช้:1090ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวจิตราภรณ์ ไชยโส
41
47.12
46
52.8787
รหัสผู้ใช้:1092ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธนายุต ศิติสาร
24
72.72
9
27.2733
รหัสผู้ใช้:1095ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกนกกาญจน์ กลัดทอง
24
72.72
9
27.2733
รหัสผู้ใช้:1096ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวปักษมนนันท์ สิงห์พันธ์สวัสดิ์
24
72.72
9
27.2733
รหัสผู้ใช้:1097ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาววิภาวรรณ สุคันโธ
24
72.72
9
27.2733
รหัสผู้ใช้:1098ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพัชรี คำพีระ
24
72.72
9
27.2733
รหัสผู้ใช้:1099ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกรรณิการ์ นามปิง
24
72.72
9
27.2733
รหัสผู้ใช้:1102ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสมศรี โปแซะ
24
70.58
10
29.4134
รหัสผู้ใช้:1104ชื่อผู้ใช้งาน ::นายจงกลรัชต์ บัวเงิน
24
77.41
7
22.5831
รหัสผู้ใช้:1106ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเฉลิมลาภ รักษาวงศ์
25
75.75
8
24.2433
รหัสผู้ใช้:1107ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสุภกิจ จำรัส
20
100
0
020
รหัสผู้ใช้:327ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสมเกียรติ สาคร
37
78.72
10
21.2747