รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:005ชื่อผู้ใช้งาน ::ทดสอบระบบ
24
28.57
60
71.4284
รหัสผู้ใช้:1005ชื่อผู้ใช้งาน ::นางผกาภรณ์ บุสบง
80
27.97
206
72.02286
รหัสผู้ใช้:1006ชื่อผู้ใช้งาน ::นางรุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์
63
51.21
60
48.78123
รหัสผู้ใช้:1008ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเชษฐา บัวลีเอ่น
0
0
477
100477
รหัสผู้ใช้:1009ชื่อผู้ใช้งาน ::นางมันทนา ยังประสิทธิ์
41
47.12
46
52.8787
รหัสผู้ใช้:1010ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนพดล ไชยวัง
2
1.53
128
98.46130
รหัสผู้ใช้:1011ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิทธิพงษ์ เมียงเจียง
14
6.36
206
93.63220
รหัสผู้ใช้:1012ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวณิชาภา จันทร์สาห์
55
42.63
74
57.36129
รหัสผู้ใช้:1013ชื่อผู้ใช้งาน ::นางชนกนาถ เมียงเจียง
83
70.94
34
29.05117
รหัสผู้ใช้:1015ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสาธิต วงศ์จันทร์
96
53.03
85
46.96181
รหัสผู้ใช้:1016ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธีระศักดิ์ คำมี
31
34.44
59
65.5590
รหัสผู้ใช้:1018ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสาริกา ก๋ายอด
32
29.9
75
70.09107
รหัสผู้ใช้:1019ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวชนัญชิดา ประมูลเชื้อ
0
0
94
10094
รหัสผู้ใช้:1020ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิทธิเดช อภัยนนท์
47
49.47
48
50.5295
รหัสผู้ใช้:1021ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเวคินทร์ ใจมา
27
31.76
58
68.2385
รหัสผู้ใช้:1022ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเดชจจร ไชยทิศ
15
17.64
70
82.3585
รหัสผู้ใช้:1023ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอิทธิพล ผลมาก
9
11.25
71
88.7580
รหัสผู้ใช้:1024ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอุเทน ศิริยาใจ
33
39.75
50
60.2483
รหัสผู้ใช้:1025ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนุชจรีย์ ไลจินดา
52
46.84
59
53.15111
รหัสผู้ใช้:1027ชื่อผู้ใช้งาน ::นายมารุต คูปฎิพัทธ์นุกุล
44
50
44
5088
รหัสผู้ใช้:1028ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนันธิดา สายสุวรรณ์
0
0
428
100428
รหัสผู้ใช้:1029ชื่อผู้ใช้งาน ::นายดิษนันท์ อินต๊ะปัญญา
43
48.31
46
51.6889
รหัสผู้ใช้:1031ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา
35
32.4
73
67.59108
รหัสผู้ใช้:1032ชื่อผู้ใช้งาน ::นางกัญจน์ชญา นันท์ธราพงศ์
28
32.18
59
67.8187
รหัสผู้ใช้:1034ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอภิเชษฐ ปัญญา
0
0
97
10097
รหัสผู้ใช้:1035ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวรัตติกาล กิ่งชนะ
25
29.06
61
70.9386
รหัสผู้ใช้:1036ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวศุภรนันท์ ปิงเมือง
40
48.78
42
51.2182
รหัสผู้ใช้:1038ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวิฑูรย์ ใจกว้าง
57
64.04
32
35.9589
รหัสผู้ใช้:1039ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิงหา มังปัญญา
33
40.24
49
59.7582
รหัสผู้ใช้:1040ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปริญญา สิงห์พันธ์สวัสดิ์
52
59.77
35
40.2287
รหัสผู้ใช้:1041ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศรัญญู พรหมปาลิต
35
38.88
55
61.1190
รหัสผู้ใช้:1042ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธรรมนูญ ยะคำปลูก
19
23.45
62
76.5481
รหัสผู้ใช้:1043ชื่อผู้ใช้งาน ::นายมานะชัย สมภิพงษ์
0
0
81
10081
รหัสผู้ใช้:1044ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนิรุธ ทิพย์ประสงค์
26
19.69
106
80.3132
รหัสผู้ใช้:1045ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนพดล ท้วมวงษ์
41
49.39
42
50.683
รหัสผู้ใช้:1046ชื่อผู้ใช้งาน ::นางอรทัย ปานคำ
16
14.28
96
85.71112
รหัสผู้ใช้:1047ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวนลินพรรณ เมียงเจียง
108
48.86
113
51.13221
รหัสผู้ใช้:1048ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวปรียาดา ทิพย์ดวง
73
41.01
105
58.98178
รหัสผู้ใช้:1049ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกัลญา ศิริคำฟู
20
17.69
93
82.3113
รหัสผู้ใช้:1050ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์ใหญ่
81
44.02
103
55.97184
รหัสผู้ใช้:1051ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอรรถพล หล้าสมบูรณ์
0
0
90
10090
รหัสผู้ใช้:1052ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ
26
31.7
56
68.2982
รหัสผู้ใช้:1053ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสุทธิสาร ไชยลังกา
11
13.58
70
86.4181
รหัสผู้ใช้:1054ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเจนภพ สุทธหลวง
19
23.45
62
76.5481
รหัสผู้ใช้:1055ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวมยุรี อ้อยมูล
36
40.44
53
59.5589
รหัสผู้ใช้:1057ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกฤษณา วิชา
5
2.68
181
97.31186
รหัสผู้ใช้:1058ชื่อผู้ใช้งาน ::นางกนกศรี สุภาวะ
35
43.75
45
56.2580
รหัสผู้ใช้:1059ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอโนชา งามจิต
122
49.79
123
50.2245
รหัสผู้ใช้:1060ชื่อผู้ใช้งาน ::นางพรทิพย์ อาคม
34
18.88
146
81.11180
รหัสผู้ใช้:1061ชื่อผู้ใช้งาน ::นางเกษนรินทร์ ใจเย็น
55
47.82
60
52.17115
รหัสผู้ใช้:1062ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเอกชัย บรรจง
35
43.75
45
56.2580
รหัสผู้ใช้:1063ชื่อผู้ใช้งาน ::นางอัญชุลีกร เทียมเมฆา
48
58.53
34
41.4682
รหัสผู้ใช้:1064ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปฏิพัทธ์ เขื่อนวัง
40
50
40
5080
รหัสผู้ใช้:1065ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวตรีวรนุช เอี่ยมมะ
40
49.38
41
50.6181
รหัสผู้ใช้:1066ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกาญจนาภา เจนใจ
40
50
40
5080
รหัสผู้ใช้:1067ชื่อผู้ใช้งาน ::นายชูชาติ พึงพอใจ
36
45
44
5580
รหัสผู้ใช้:1068ชื่อผู้ใช้งาน ::นายจักรี กุลนา
37
45.12
45
54.8782
รหัสผู้ใช้:1069ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกฤษฎา มณีชัย
59
73.75
21
26.2580
รหัสผู้ใช้:1072ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวิษรุช อินทะยศ
63
78.75
17
21.2580
รหัสผู้ใช้:1075ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวีรวิชญ์ คำดี
47
58.75
33
41.2580
รหัสผู้ใช้:1078ชื่อผู้ใช้งาน ::นายใหม่ นาระจิตต์
63
75
21
2584
รหัสผู้ใช้:1082ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวอรณิช ไวคม
40
47.61
44
52.3884
รหัสผู้ใช้:1084ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกฤษดา รักงาม
21
25.3
62
74.6983
รหัสผู้ใช้:1089ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์
37
56.06
29
43.9366
รหัสผู้ใช้:1090ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวจิตราภรณ์ ไชยโส
46
50
46
5092
รหัสผู้ใช้:1092ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธนายุต ศิติสาร
26
74.28
9
25.7135
รหัสผู้ใช้:1095ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกนกกาญจน์ กลัดทอง
26
74.28
9
25.7135
รหัสผู้ใช้:1096ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวปักษมนนันท์ สิงห์พันธ์สวัสดิ์
26
74.28
9
25.7135
รหัสผู้ใช้:1097ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาววิภาวรรณ สุคันโธ
26
74.28
9
25.7135
รหัสผู้ใช้:1098ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพัชรี คำพีระ
26
74.28
9
25.7135
รหัสผู้ใช้:1099ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกรรณิการ์ นามปิง
26
74.28
9
25.7135
รหัสผู้ใช้:1102ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสมศรี โปแซะ
26
72.22
10
27.7736
รหัสผู้ใช้:1104ชื่อผู้ใช้งาน ::นายจงกลรัชต์ บัวเงิน
26
78.78
7
21.2133
รหัสผู้ใช้:1106ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเฉลิมลาภ รักษาวงศ์
27
77.14
8
22.8535
รหัสผู้ใช้:1107ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสุภกิจ จำรัส
22
100
0
022
รหัสผู้ใช้:327ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสมเกียรติ สาคร
39
79.59
10
20.449