รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:1005ชื่อผู้ใช้งาน ::นางผกาภรณ์ บุสบง
107
34.74
201
65.25308
รหัสผู้ใช้:1006ชื่อผู้ใช้งาน ::นางรุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์
84
60.43
55
39.56139
รหัสผู้ใช้:1008ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเชษฐา บัวลีเอ่น
32
5.57
542
94.42574
รหัสผู้ใช้:1009ชื่อผู้ใช้งาน ::นางมันทนา ยังประสิทธิ์
56
57.14
42
42.8598
รหัสผู้ใช้:1010ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนพดล ไชยวัง
1
0.69
142
99.3143
รหัสผู้ใช้:1011ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิทธิพงษ์ เมียงเจียง
31
13.3
202
86.69233
รหัสผู้ใช้:1012ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวณิชาภา จันทร์สาห์
73
51.04
70
48.95143
รหัสผู้ใช้:1013ชื่อผู้ใช้งาน ::นางชนกนาถ เมียงเจียง
106
77.94
30
22.05136
รหัสผู้ใช้:1015ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสาธิต วงศ์จันทร์
126
60.86
81
39.13207
รหัสผู้ใช้:1016ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธีระศักดิ์ คำมี
46
45.54
55
54.45101
รหัสผู้ใช้:1018ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสาริกา ก๋ายอด
47
39.83
71
60.16118
รหัสผู้ใช้:1019ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวชนัญชิดา ประมูลเชื้อ
0
0
105
100105
รหัสผู้ใช้:1020ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิทธิเดช อภัยนนท์
66
60
44
40110
รหัสผู้ใช้:1021ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเวคินทร์ ใจมา
0
0
97
10097
รหัสผู้ใช้:1022ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเดชจจร ไชยทิศ
30
31.25
66
68.7596
รหัสผู้ใช้:1023ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอิทธิพล ผลมาก
6
6.59
85
93.491
รหัสผู้ใช้:1024ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอุเทน ศิริยาใจ
48
51.06
46
48.9394
รหัสผู้ใช้:1025ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนุชจรีย์ ไลจินดา
77
58.33
55
41.66132
รหัสผู้ใช้:1027ชื่อผู้ใช้งาน ::นายมารุต คูปฎิพัทธ์นุกุล
59
59.59
40
40.499
รหัสผู้ใช้:1028ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนันธิดา สายสุวรรณ์
0
0
474
100474
รหัสผู้ใช้:1029ชื่อผู้ใช้งาน ::นายดิษนันท์ อินต๊ะปัญญา
65
60.74
42
39.25107
รหัสผู้ใช้:1031ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา
45
36.88
77
63.11122
รหัสผู้ใช้:1032ชื่อผู้ใช้งาน ::นางกัญจน์ชญา นันท์ธราพงศ์
43
43.87
55
56.1298
รหัสผู้ใช้:1034ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอภิเชษฐ ปัญญา
6
5.45
104
94.54110
รหัสผู้ใช้:1035ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวรัตติกาล กิ่งชนะ
40
41.23
57
58.7697
รหัสผู้ใช้:1036ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวศุภรนันท์ ปิงเมือง
106
73.61
38
26.38144
รหัสผู้ใช้:1038ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวิฑูรย์ ใจกว้าง
72
72
28
28100
รหัสผู้ใช้:1039ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิงหา มังปัญญา
48
51.61
45
48.3893
รหัสผู้ใช้:1040ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปริญญา สิงห์พันธ์สวัสดิ์
67
68.36
31
31.6398
รหัสผู้ใช้:1041ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศรัญญู พรหมปาลิต
52
50.48
51
49.51103
รหัสผู้ใช้:1042ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธรรมนูญ ยะคำปลูก
34
36.95
58
63.0492
รหัสผู้ใช้:1043ชื่อผู้ใช้งาน ::นายมานะชัย สมภิพงษ์
15
16.3
77
83.6992
รหัสผู้ใช้:1044ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนิรุธ ทิพย์ประสงค์
44
28.94
108
71.05152
รหัสผู้ใช้:1045ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนพดล ท้วมวงษ์
56
59.57
38
40.4294
รหัสผู้ใช้:1046ชื่อผู้ใช้งาน ::นางอรทัย ปานคำ
57
38
93
62150
รหัสผู้ใช้:1047ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวนลินพรรณ เมียงเจียง
123
53.24
108
46.75231
รหัสผู้ใช้:1048ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวปรียาดา ทิพย์ดวง
101
49.5
103
50.49204
รหัสผู้ใช้:1049ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกัลญา ศิริคำฟู
44
33.08
89
66.91133
รหัสผู้ใช้:1050ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์ใหญ่
165
62.26
100
37.73265
รหัสผู้ใช้:1051ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอรรถพล หล้าสมบูรณ์
17
16.5
86
83.49103
รหัสผู้ใช้:1052ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ
41
44.08
52
55.9193
รหัสผู้ใช้:1053ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสุทธิสาร ไชยลังกา
26
28.26
66
71.7392
รหัสผู้ใช้:1054ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเจนภพ สุทธหลวง
34
36.95
58
63.0492
รหัสผู้ใช้:1055ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวมยุรี อ้อยมูล
53
51.96
49
48.03102
รหัสผู้ใช้:1057ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกฤษณา วิชา
5
2.14
228
97.85233
รหัสผู้ใช้:1058ชื่อผู้ใช้งาน ::นางกนกศรี สุภาวะ
49
53.84
42
46.1591
รหัสผู้ใช้:1059ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอโนชา งามจิต
217
64.58
119
35.41336
รหัสผู้ใช้:1060ชื่อผู้ใช้งาน ::นางพรทิพย์ อาคม
70
31.67
151
68.32221
รหัสผู้ใช้:1061ชื่อผู้ใช้งาน ::นางเกษนรินทร์ ใจเย็น
92
62.16
56
37.83148
รหัสผู้ใช้:1062ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเอกชัย บรรจง
50
54.94
41
45.0591
รหัสผู้ใช้:1063ชื่อผู้ใช้งาน ::นางอัญชุลีกร เทียมเมฆา
63
67.74
30
32.2593
รหัสผู้ใช้:1064ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปฏิพัทธ์ เขื่อนวัง
56
60.86
36
39.1392
รหัสผู้ใช้:1065ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวตรีวรนุช เอี่ยมมะ
55
59.78
37
40.2192
รหัสผู้ใช้:1066ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกาญจนาภา เจนใจ
55
60.43
36
39.5691
รหัสผู้ใช้:1067ชื่อผู้ใช้งาน ::นายชูชาติ พึงพอใจ
51
56.04
40
43.9591
รหัสผู้ใช้:1068ชื่อผู้ใช้งาน ::นายจักรี กุลนา
52
55.91
41
44.0893
รหัสผู้ใช้:1069ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกฤษฎา มณีชัย
74
81.31
17
18.6891
รหัสผู้ใช้:1072ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวิษรุช อินทะยศ
78
85.71
13
14.2891
รหัสผู้ใช้:1075ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวีรวิชญ์ คำดี
62
68.13
29
31.8691
รหัสผู้ใช้:1078ชื่อผู้ใช้งาน ::นายใหม่ นาระจิตต์
79
82.29
17
17.796
รหัสผู้ใช้:1082ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวอรณิช ไวคม
56
58.33
40
41.6696
รหัสผู้ใช้:1084ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกฤษดา รักงาม
37
38.94
58
61.0595
รหัสผู้ใช้:1089ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์
52
65.82
27
34.1779
รหัสผู้ใช้:1092ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธนายุต ศิติสาร
41
85.41
7
14.5848
รหัสผู้ใช้:1095ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกนกกาญจน์ กลัดทอง
41
85.41
7
14.5848
รหัสผู้ใช้:1096ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวนันท์นภัส สิงห์พันธ์สวัสดิ์
41
85.41
7
14.5848
รหัสผู้ใช้:1097ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาววิภาวรรณ สุคันโธ
41
85.41
7
14.5848
รหัสผู้ใช้:1098ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพัชรี คำพีระ
41
85.41
7
14.5848
รหัสผู้ใช้:1099ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกรรณิการ์ นามปิง
41
85.41
7
14.5848
รหัสผู้ใช้:1102ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสมศรี โปแซะ
41
83.67
8
16.3249
รหัสผู้ใช้:1104ชื่อผู้ใช้งาน ::นายจงกลรัชต์ บัวเงิน
41
87.23
6
12.7647
รหัสผู้ใช้:1106ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเฉลิมลาภ รักษาวงศ์
42
85.71
7
14.2849
รหัสผู้ใช้:1107ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศุภกิจ จำรัส
37
100
0
037
รหัสผู้ใช้:1108ชื่อผู้ใช้งาน ::สดายุ พินิจสุวรรณ
12
100
0
012
รหัสผู้ใช้:1110ชื่อผู้ใช้งาน ::นันท์นภัส สิงห์พันธ์สวัสดิ์
14
100
0
014
รหัสผู้ใช้:1111ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์มูล
18
100
0
018
รหัสผู้ใช้:327ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสมเกียรติ สาคร
54
87.09
8
12.962