รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:005ชื่อผู้ใช้งาน ::ทดสอบระบบ
29
32.58
60
67.4189
รหัสผู้ใช้:1005ชื่อผู้ใช้งาน ::นางผกาภรณ์ บุสบง
92
30.87
206
69.12298
รหัสผู้ใช้:1006ชื่อผู้ใช้งาน ::นางรุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์
71
54.19
60
45.8131
รหัสผู้ใช้:1008ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเชษฐา บัวลีเอ่น
17
3.23
509
96.76526
รหัสผู้ใช้:1009ชื่อผู้ใช้งาน ::นางมันทนา ยังประสิทธิ์
46
50
46
5092
รหัสผู้ใช้:1010ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนพดล ไชยวัง
7
5.1
130
94.89137
รหัสผู้ใช้:1011ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิทธิพงษ์ เมียงเจียง
21
9.25
206
90.74227
รหัสผู้ใช้:1012ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวณิชาภา จันทร์สาห์
61
45.18
74
54.81135
รหัสผู้ใช้:1013ชื่อผู้ใช้งาน ::นางชนกนาถ เมียงเจียง
88
72.13
34
27.86122
รหัสผู้ใช้:1015ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสาธิต วงศ์จันทร์
112
56.85
85
43.14197
รหัสผู้ใช้:1016ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธีระศักดิ์ คำมี
36
37.89
59
62.195
รหัสผู้ใช้:1018ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสาริกา ก๋ายอด
37
33.03
75
66.96112
รหัสผู้ใช้:1019ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวชนัญชิดา ประมูลเชื้อ
4
4.04
95
95.9599
รหัสผู้ใช้:1020ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิทธิเดช อภัยนนท์
52
52
48
48100
รหัสผู้ใช้:1021ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเวคินทร์ ใจมา
5
5.55
85
94.4490
รหัสผู้ใช้:1022ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเดชจจร ไชยทิศ
20
22.22
70
77.7790
รหัสผู้ใช้:1023ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอิทธิพล ผลมาก
5
5.88
80
94.1185
รหัสผู้ใช้:1024ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอุเทน ศิริยาใจ
38
43.18
50
56.8188
รหัสผู้ใช้:1025ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนุชจรีย์ ไลจินดา
63
51.63
59
48.36122
รหัสผู้ใช้:1027ชื่อผู้ใช้งาน ::นายมารุต คูปฎิพัทธ์นุกุล
49
52.68
44
47.3193
รหัสผู้ใช้:1028ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนันธิดา สายสุวรรณ์
1
0.22
449
99.77450
รหัสผู้ใช้:1029ชื่อผู้ใช้งาน ::นายดิษนันท์ อินต๊ะปัญญา
50
52.08
46
47.9196
รหัสผู้ใช้:1031ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา
39
34.21
75
65.78114
รหัสผู้ใช้:1032ชื่อผู้ใช้งาน ::นางกัญจน์ชญา นันท์ธราพงศ์
33
35.86
59
64.1392
รหัสผู้ใช้:1034ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอภิเชษฐ ปัญญา
4
3.92
98
96.07102
รหัสผู้ใช้:1035ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวรัตติกาล กิ่งชนะ
30
32.96
61
67.0391
รหัสผู้ใช้:1036ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวศุภรนันท์ ปิงเมือง
53
55.78
42
44.2195
รหัสผู้ใช้:1038ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวิฑูรย์ ใจกว้าง
62
65.95
32
34.0494
รหัสผู้ใช้:1039ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสิงหา มังปัญญา
38
43.67
49
56.3287
รหัสผู้ใช้:1040ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปริญญา สิงห์พันธ์สวัสดิ์
57
61.95
35
38.0492
รหัสผู้ใช้:1041ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศรัญญู พรหมปาลิต
40
42.1
55
57.8995
รหัสผู้ใช้:1042ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธรรมนูญ ยะคำปลูก
24
27.9
62
72.0986
รหัสผู้ใช้:1043ชื่อผู้ใช้งาน ::นายมานะชัย สมภิพงษ์
3
3.48
83
96.5186
รหัสผู้ใช้:1044ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนิรุธ ทิพย์ประสงค์
32
23.18
106
76.81138
รหัสผู้ใช้:1045ชื่อผู้ใช้งาน ::นายนพดล ท้วมวงษ์
46
52.27
42
47.7288
รหัสผู้ใช้:1046ชื่อผู้ใช้งาน ::นางอรทัย ปานคำ
29
23.2
96
76.8125
รหัสผู้ใช้:1047ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวนลินพรรณ เมียงเจียง
113
50
113
50226
รหัสผู้ใช้:1048ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวปรียาดา ทิพย์ดวง
79
42.93
105
57.06184
รหัสผู้ใช้:1049ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกัลญา ศิริคำฟู
29
23.77
93
76.22122
รหัสผู้ใช้:1050ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์ใหญ่
114
52.05
105
47.94219
รหัสผู้ใช้:1051ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอรรถพล หล้าสมบูรณ์
5
5.26
90
94.7395
รหัสผู้ใช้:1052ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธวัชชัย พินิจสุวรรณ
31
35.63
56
64.3687
รหัสผู้ใช้:1053ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสุทธิสาร ไชยลังกา
16
18.6
70
81.3986
รหัสผู้ใช้:1054ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเจนภพ สุทธหลวง
24
27.9
62
72.0986
รหัสผู้ใช้:1055ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวมยุรี อ้อยมูล
41
43.61
53
56.3894
รหัสผู้ใช้:1057ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกฤษณา วิชา
23
11
186
88.99209
รหัสผู้ใช้:1058ชื่อผู้ใช้งาน ::นางกนกศรี สุภาวะ
40
47.05
45
52.9485
รหัสผู้ใช้:1059ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอโนชา งามจิต
165
57.29
123
42.7288
รหัสผู้ใช้:1060ชื่อผู้ใช้งาน ::นางพรทิพย์ อาคม
40
20.72
153
79.27193
รหัสผู้ใช้:1061ชื่อผู้ใช้งาน ::นางเกษนรินทร์ ใจเย็น
68
53.12
60
46.87128
รหัสผู้ใช้:1062ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเอกชัย บรรจง
40
47.05
45
52.9485
รหัสผู้ใช้:1063ชื่อผู้ใช้งาน ::นางอัญชุลีกร เทียมเมฆา
53
60.91
34
39.0887
รหัสผู้ใช้:1064ชื่อผู้ใช้งาน ::นายปฏิพัทธ์ เขื่อนวัง
45
52.94
40
47.0585
รหัสผู้ใช้:1065ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวตรีวรนุช เอี่ยมมะ
45
52.32
41
47.6786
รหัสผู้ใช้:1066ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกาญจนาภา เจนใจ
45
52.94
40
47.0585
รหัสผู้ใช้:1067ชื่อผู้ใช้งาน ::นายชูชาติ พึงพอใจ
41
48.23
44
51.7685
รหัสผู้ใช้:1068ชื่อผู้ใช้งาน ::นายจักรี กุลนา
42
48.27
45
51.7287
รหัสผู้ใช้:1069ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกฤษฎา มณีชัย
64
75.29
21
24.785
รหัสผู้ใช้:1072ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวิษรุช อินทะยศ
68
80
17
2085
รหัสผู้ใช้:1075ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวีรวิชญ์ คำดี
52
61.17
33
38.8285
รหัสผู้ใช้:1078ชื่อผู้ใช้งาน ::นายใหม่ นาระจิตต์
68
76.4
21
23.5989
รหัสผู้ใช้:1082ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวอรณิช ไวคม
45
50.56
44
49.4389
รหัสผู้ใช้:1084ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกฤษดา รักงาม
26
29.54
62
70.4588
รหัสผู้ใช้:1089ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวมยุรฉัตร ปรารมณ์
42
59.15
29
40.8471
รหัสผู้ใช้:1092ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธนายุต ศิติสาร
31
77.5
9
22.540
รหัสผู้ใช้:1095ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกนกกาญจน์ กลัดทอง
31
77.5
9
22.540
รหัสผู้ใช้:1096ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวนันท์นภัส สิงห์พันธ์สวัสดิ์
31
77.5
9
22.540
รหัสผู้ใช้:1097ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาววิภาวรรณ สุคันโธ
31
77.5
9
22.540
รหัสผู้ใช้:1098ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวพัชรี คำพีระ
31
77.5
9
22.540
รหัสผู้ใช้:1099ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวกรรณิการ์ นามปิง
31
77.5
9
22.540
รหัสผู้ใช้:1102ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวสมศรี โปแซะ
31
75.6
10
24.3941
รหัสผู้ใช้:1104ชื่อผู้ใช้งาน ::นายจงกลรัชต์ บัวเงิน
31
81.57
7
18.4238
รหัสผู้ใช้:1106ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเฉลิมลาภ รักษาวงศ์
32
80
8
2040
รหัสผู้ใช้:1107ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสุภกิจ จำรัส
27
100
0
027
รหัสผู้ใช้:1108ชื่อผู้ใช้งาน ::สดายุ พินิจสุวรรณ
0
0
0
00
รหัสผู้ใช้:1110ชื่อผู้ใช้งาน ::นันท์นภัส สิงห์พันธ์สวัสดิ์
4
100
0
04
รหัสผู้ใช้:1111ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์มูล
1
100
0
01
รหัสผู้ใช้:327ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสมเกียรติ สาคร
44
81.48
10
18.5154